Årsregnskabet for 2022 viser beskedent plus

Adserballe & Knudsen kommer ud af regnskabsåret 2022 med et overskud, og for os er det er tilfredsstillende resultat af to årsager:

Først og fremmest stemmer det overens med de formulerede forventninger, og dernæst udtrykker det en markant fremgang i forhold til de foregående års resultater.

”Vi er på et enkelt regnskabsår lykkedes med at vende et underskud på knap 70 mio. kr. til et mindre over­skud, og derfor må vi isoleret set betragte resultatet som tilfredsstillende. Som entreprenør er det klart, at vi har højere ambitioner for vores aktiviteter, og vi er da også gået meget optimistiske ind i 2023 med en klar forventning om at øge både omsætning og indtjening.”

Det fortæller administrerende direktør Michael Vestergaard Jacobsen, der kan kigge ind i en særdeles robust ordrebog for de kommende år.

”Selv om vi forventer fortsat fremgang, er det vigtigt for os, at vores udvikling er stabil og nøje tilpasset vores kapacitet. Vi har justeret vores strategi for både tilbudsgivning, byg­gestyring og afrapportering, og vi ser allerede nu en positiv effekt på de sager, der har haft opstart i 2022. De gamle tabsgivende sager trækker ikke længere spor efter sig, og derfor vil de store fremskridt nu træde endnu tydeligere frem,” siger Michael Vestergaard Jacobsen og fortsætter:

”Vores virksomhed er robust både økonomisk og organisatorisk, og vi står stærkt i forhold til efterspørgslen i markedet – især som den kommer til at se ud de kommende år, hvor vores kernekompe­tencer inden for træbyggeri, transformation af den eksisterende bygningsmasse og nænsomt nybyg vil blive yderligere efterspurgt. Vi har en høj PQ-succesrate, hvilket afspejler en solid position i markedet, og vi har gode relationer til vores samarbejdspartnere og kun­der, hvorfor vi har mange gentagne samarbejder med både rådgivere og bygherrer.”

Førende inden for CO2-reducerende byggeri

I 2022 har vi afleveret en række byggesager og skrevet nye kontrakter igennem både licitationsmarkedet og det private marked. I sidste kvartal indgik vi aftale om blandt andet 151 nybyggede almenboliger, en helhedsplan for KAB og opførelse af det nye Sjælsø Plejecenter.

Vi oplever især en støt stigende efterspørgsel på ydelser inden for CO2-reducerende byggeri, hvor virksomheden har etableret en stærk position i markedet baseret på mange CLT-byggerier, et stort engagement i forsknings- og udviklingsprojekter og en indsats for at reducere materialespild og energiforbrug på byggepladserne.

”Vi er begejstrede for, at markedet hele tiden modnes i forhold til at aftage de mindre klimabela­stende tiltag, og vi bakker op om skærpede lovtiltag og øgede dokumentationskrav, da det både er afgørende, at ambitionsniveauet er højt, og at vi konkurrerer på ens parametre. Det er branchen som helhed, der skal omstille sig, og derfor deler vi også meget bredt ud af den viden, vi har oparbejdet igennem seks års CLT-byggeri.”

Sammen med partnerne fra CLT-rammeaftalen er A&K blevet udvalgt til det Realdania-støttede initiativ Boligbyggeri fra 4 til 1 planet, der indebærer, at der skal leveres en reduktion af CO2-udledningen til 2,5 kg/m2/år på det sid­ste projekt i rammeaftalen.

Også under Boligbyggeri fra 4 til 1 planet har Adserballe & Knudsen i juli 2023 opført demonstrationsprojektet Den planetære pavillon på Søren Kierkegaards Plads, og vi er ved at lægge sidste hånd på forberedelserne af et testbyggeri til projektet Build-in-wood, som skal opføres på Teknologisk Institut senere på sommeren.

Tættere koncernsamarbejde

Adserballe & Knudsen har etableret et tæt samarbejde med både søsterselskabet CG Jensen A/S og de øvrige koncernforbundne selskaber i Jensen Gruppen for at øge udbyttet af den enorme styrke og konkurrencefor­del, der ligger i at have bl.a. nedrivning, genbrug, anlæg, digitalisering og entreprenører under samme paraply.

I 2022 er der afsat ressourcer på koncernniveau til at sikre udarbejdelsen af en fælles bæredygtigheds­strategi for selskaberne under CG Jensen Holding. Fra 2023 udmønter denne strategi sig blandt andet i fuld ESG-rapportering fra Adserballe & Knudsen efter samme standarder, som søsterselskabet CG Jensen A/S har anvendt siden 2021.